Foto van de Venne

Algemene voorwaarden :

Contactgegevens :

Foto Vandevenne          Haverveldstraat 44        3550 Heusden-Zolder 

Email : info@foto-vandevenne.be

Ondernemingsnummer : BE0771236607

 

Algemeen :

Foto Vandevenne.be is de e-commerce website van Schoolfotografie Foto Vandevenne,  met maatschappelijke zetel te Haverveldstraat 44  3550 Heusden-Zolder. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Foto Vandevenn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Foto Vandevenne aanvaard zijn.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.

Prijs :

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Betaling :

Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro en betaling via Paypal.  We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

Foto Vandevenne werkt samen met Mollie voor de online betalingen en voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.

Zolang we de betaling niet ontvangen hebben wordt de opdracht niet in behandeling genomen.

Bestelling en levering :

Bestellingen gebeuren via een persoonlijke log-in. Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

Bestellingen die gebeuren tijdens  de Verzendkostenloze periode worden via de school geleverd nadat de Verzendkostenloze periode is afgelopen.

Bij bestellingen die gebeuren nadat de Verzendkostenloze periode is afgelopen worden er verzendkosten aangerekend. Deze kosten kunnen verschillen afhankelijk welk product er werd besteld.

Door Aanbieder opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.

Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door Aanbieder wordt ontvangen.

Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat goederen het magazijn verlaten, ongeacht of het product nog moet worden (af)gemonteerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.

De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien Aanbieder hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van Klant ontvangt, door Aanbieder geheel naar eigen inzicht en met de van Aanbieder redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van Klant.

Goederen die bij aflevering beschadigd zijn worden door Aanbieder vervangen indien Klant hiervan melding doet bij Aanbieder binnen 24 uur na het moment van aflevering en de goederen per ommegaande retour zendt.

Geschillen:

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Aanbieder en Klant kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeengekomen. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin de Aanbieder is gevestigd.

Auteursrechten :

Aanbieder behoudt ten aanzien van de door hem gemaakte foto’s en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten voor, tenzij anders is overeengekomen.

Privacy verklaring,

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of  ( GPDR ) ingegaan. Een verplichting voor iedereen om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens én om aan te geven hoe dit in praktijk wordt gebracht.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt volgens de laatste beveiligingsprotocollen. Zo werken wij met unieke wachtwoorden en inlogcodes waarmee ouders/verzorgers alleen de foto’s kunnen zien en bestellen van hun eigen kind(eren).

Persoonsgegevens van Klanten worden vastgelegd ten behoeven van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van ons online bestelsysteem.

Geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van Klanten in te zien door anderen dan Aanbieder en zullen niet zonder toestemming van Klant ter beschikking gesteld worden van derden tenzij Aanbieder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van Klanten of Aanbieder te beschermen.

De door Klant opgegeven informatie zal niet gebruikt worden voor commerciële boodschappen door derden zoals reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen.

Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Aanbieder van gegevens kan Klant zich wenden tot Aanbieder (info@foto-vandevenne.be).

Het is te allen tijde mogelijk na verzoek daartoe aan Aanbieder, alle gegevens van betreffende Klant kosteloos te doen verwijderen van Foto Vandevenne behoudens in geval noodzakelijkerwijs een backup dient te worden toegepast waar gegevens van Klant op mochten zijn opgeslagen.